Oferta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale,
 • opracowanie zakładowego planu kont, polityki rachunkowości oraz innych instrukcji niezbędnych do prawidłowego obiegu dokumentacji w firmie,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT,
 • sporządzanie rozliczeń podatkowych PIT, CIT, i VAT,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych,
 • dodatkowo na zamówienie sporządzanie różnego rodzaju raportów i analiz.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT,
 • sporządzanie rozliczeń podatkowych PIT i VAT,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia.

Prowadzenie spraw kadrowych oraz rozliczenie pracowników

 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z procedurą zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych),
 • rozliczanie urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym zwolnień lekarskich,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • rozliczanie należności podatkowych i ZUS pracowników, łącznie ze sporządzeniem i złożeniem odpowiednich deklaracji rozliczeniowych,
 • prowadzenie rozliczeń z PFRON,
 • organizacja szkoleń BHP,
 • prowadzenie ewidencji pracowników oraz czasu pracy pracowników,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników oraz comiesięczna ich aktualizacja,
 • doradztwo przy rozwiązywaniu bieżących spraw związanych z kadrami,
 • przypominanie o terminach ważności dokumentów pracowniczych (badania lekarskie, szkolenia bhp, badania psychologiczne).

Inne

 • informowanie o bieżących zmianach w przepisach podatkowych,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • weryfikowanie zapisów księgowych dokonanych samodzielnie lub przez inną księgową oraz sporządzanie na tej podstawie deklaracji podatkowych,
 • rozliczenia z Urzędem Celnym, Agencją Rynku Rolnego,
 • podpis elektroniczny do e-deklaracji i ZUS,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, a także innych ewidencji w zależności od zgłoszonych potrzeb klienta,
 • sporządzanie informacji statystycznych dla GUS na podstawie danych wynikających z prowadzonych urządzeń księgowych,
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem kontrolnym m.in. przed urzędami skarbowymi, ZUS, PIP, ITD, Urzędem Marszałkowskim,
 • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • pomoc przy sporządzaniu wniosków kredytowych i dokumentacji do leasingu, analiz finansowych,
 • pomoc w przygotowaniu umów stosowanych w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami.

Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 • udzielanie informacji na temat czynności niezbędnych przy rejestracji i podejmowaniu działalności gospodarczej,
 • sporządzanie zgłoszeń rejestracyjnych do urzędów skarbowych (NIP-2, NIP-D, VAT-R, itd.),
 • zgłaszanie w urzędach skarbowych wszelkich zmian dotyczących prowadzonej działalności,
 • konsultacje z zakresu prawa administracyjnego, gospodarczego, rachunkowości i księgowości.

Sporządzanie rozliczeń rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Sporządzanie wniosku o zwrot VAT związanego z budownictwem mieszkaniowym (VZM-1).

Istnieje możliwość prowadzenia księgowości w siedzibie klienta.